Algemene verhuurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – SAS BASE NAUTIQUE DU PONT D’ARC via internet.

De afdaling van de Gorges de l’Ardèche is strikt verboden voor iedereen die niet kan zwemmen en voor kinderen onder de 7 jaar. Minderjarigen moeten worden begeleid door een volwassene of door een gediplomeerde gids. Bij de verhuur zit al het materiaal dat u nodig heeft voor de activiteit inbegrepen : kano of kayak, peddel, ton, zwemvest en afhankelijk van het seizoen een wetsuit, evenals het transport naar het vertrekpunt en van het eindpunt terug.

Voor de afdaling in 2 dagen met bivak, zit de overnachting op de bivak niet bij de prijs inbegrepen. U moet zelf u plaatsen op de bivak reserveren via het toeristenbureau in Vallon Pont d’Arc.

Het reserveren van de huur van kano's en kajaks impliceert het lezen en volledig naleven van onderstaande algemene voorwaarden.

ALGEMEEN

SAS BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC met het handelsbord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" organiseert het beoefenen van kanoën in overeenstemming met de veiligheidswaarborgen zoals bepaald in het besluit van 4 mei 1995. Personen die gebruik kunnen maken van de verhuur van kano’s/kajaks moeten ouder zijn dan 18 jaar. Minderjarigen ouder dan 12 jaar mogen het gehuurde materiaal alleen gebruiken in aanwezigheid van een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger. Alle personen dienen te verklaren dat ze in staat zijn om ten minste 25 meter te zwemmen en in staat te zijn om onder water te gaan. In het geval van ongunstige weers- of navigatieomstandigheden, behoudt de Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc met het commerciële bord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" zich het recht voor om elke dienst te annuleren door de klant terug te betalen. Van alle groepsleden komt er slechts één naam op de huurovereenkomst. Deze persoon wordt de groepsleider. De verhuur van kano's of kajaks vindt plaats voor minimaal een halve dag en dient uiterlijk bij boeking te worden betaald. Kano's worden verhuurd voor maximaal 3 personen (2 volwassenen en een kind van 7 tot 12 jaar). Verhuurder verbindt zich ertoe materiaal in goede vaarconditie ter beschikking te stellen. De teruggave van al het gehuurde materiaal zal bij aankomst van de tocht worden gedaan aan de persoon die verantwoordelijk is voor het bedrijf SAS Base Nautique du Pont d'Arc. Bij deze restitutie zal een tegenstrijdige inventarisatie worden gemaakt tussen verhuurder en huurder.

MATERIAAL

Verhuurde materialen voldoen aan de huidige regelgeving en moeten goed worden onderhouden. De beoefenaars zijn individueel uitgerust met een veiligheidsvest dat voldoet aan de voorwaarden uiteengezet in bijlage 2 van het besluit van 4 mei 1995; zij moeten te allen tijde het gesloten reddingsvest dragen terwijl de kano in het water is. Het gehuurde materiaal is bestemd voor exclusief gebruik door de huurder zonder mogelijkheid tot onderverhuur of uitleen, zelfs gratis. Telefoons, camera's en elk materiaal of voorwerp dat niet waterbestendig is, moet absoluut worden beschermd door een geschikte afdekking, de ton is slechts een container en biedt in geen geval voldoende bescherming tegen het doorstromen van water. SAS Base Nautique du Pont d'Arc met het commerciële merk "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade, verlies of diefstal.

TOEPASSING EN BETALING

De borgsom kan worden gevraagd en bedraagt ??een bedrag van € 500,- per gehuurde boot. Schade door welke oorzaak dan ook zal, naast de huurprijs, aanleiding geven tot vergoeding van vervangings- en/of reparatiekosten tot de maximale waarde van de nieuwstaat van de apparatuur. Het niet retourneren van het gehuurde materiaal, om welke reden dan ook, zal ertoe leiden dat de klant de volledige waarde in nieuwstaat van dit materiaal wordt gefactureerd tegen de openbare verkoopprijs die wordt weergegeven op het verhuurpunt en dit, naast de kosten van de huur. De huurfactuur is betaalbaar uiterlijk op de dag dat het materiaal ter beschikking wordt gesteld. Een eventuele huurverlenging wordt gefactureerd op basis van de prijs/dag. Kano-kajaks zijn de verantwoordelijkheid van de huurder. Lichamelijke of materiële schade of ongevallen veroorzaakt door het gebruik ervan evenals door dat van derden worden niet gedekt door SAS Base Nautique du Pont d'Arc onder het commerciële teken "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC". De boten zijn niet verzekerd tegen diefstal, dus bij niet terugbrengen zal in dit geval de door de huurder betaalde borg ingehouden worden.

SAS Base Nautique du Pont d'Arc met de handelsnaam "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" heeft een verzekeringsovereenkomst afgesloten die haar burgerlijke aansprakelijkheid en die van haar werknemers dekt, voor alle schade, inclusief La Société SAS Base Nautique uit Pont d'Arc aan het reclamebord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" verantwoordelijk kan worden gehouden. De SAS Base Nautique du Pont d'Arc met het commerciële bord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" beveelt mensen aan om de apparatuur te huren om ervoor te zorgen dat ze gedekt zijn door een individuele aansprakelijkheidsverzekering voor de uitgeoefende activiteit.

GEBRUIK VAN DE RIVIER

In aanwezigheid van vissers, stemt de huurder ermee in om de overkant in de grootste rust over te steken. De huurder verbindt zich ertoe de flora en fauna te respecteren. Het is verboden vuur te maken in de Gorges de l'Ardèche. De huurder dient te controleren of de doorgang vrij is alvorens de stroomversnellingen te betreden en een veilige afstand tussen de boten aan te houden. In het geval van een verandering in het waterpeil of in de bijzondere meteorologische en hydrologische omstandigheden, kan de verhuurder de verhuur van een kano-kajak weigeren zonder voorafgaande kennisgeving op de enige voorwaarde van volledige terugbetaling van de betaalde borgsommen .

Artikel 1. – Algemene Voorwaarden

De verhuurder, namelijk de Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc met het commerciële teken "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" verklaart hierbij de bewaring van de ter beschikking gestelde apparatuur over te dragen aan de huurder die het volgende accepteert, te weten dat:

De huur van uitrusting wordt verleend voor een periode en een aantal personen per boot gespecificeerd in het contract.

Het gebruik van het gehuurde materiaal moet binnen het kader van een kalme rivierafdaling van klasse II blijven.

De huurder verklaart:

Het ter beschikking gestelde materiaal tijdens de huurperiode in goede staat houden om het terug te bezorgen in dezelfde staat als het werd toevertrouwd.

Zich ertoe verbinden de schade aan de apparatuur te vergoeden in geval van misbruik of abnormale degradatie, volgens de prijs die wordt geschat door de reparatiewerkplaats van de verhuurder.

Zorg dat u verzekerd bent voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Verzeker u ervan uw boot, vesten, wetsuits, helmen, windjacks, peddels en tonnen niet achter te laten en te betalen voor verloren of achtergelaten uitrusting, evenals de kosten van het zoeken naar deze uitrusting.

Verhuurder verklaart in deze hoedanigheid verzekerd te zijn tegen de gevolgen van burgerlijke aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1147 (contractuele aansprakelijkheid) en 1382 (aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad), 1386 BW en 1397 (wetsartikelen gehecht aan dit reglement). Verhuurder is niet verantwoordelijk voor geparkeerde voertuigen of aan hem toevertrouwde voorwerpen. Verhuurder staat niet in voor de dichtheid van de uitgeleende tonnen, dit onder voorbehoud van deugdelijke sluiting door de gebruikers.

Artikel 2 : VERPLICHTINGEN VAN DE MEDE-CONTRACTANTEN :

Verplichtingen van de verhuurder: De verhuurder verbindt zich ertoe:

Geen boten te verhuren aan een minderjarige onder de 12 jaar, tenzij deze laatste wordt vergezeld door een volwassene.

25 meter kunnen zwemmen en zich gecertificeerd kunnen onderdompelen op erewoord van elke deelnemer

Om de huurder op de hoogte te brengen van al zijn verplichtingen die hierboven precies zijn beschreven.

Verplichtingen van de huurder: De huurder komt voor zichzelf en eventueel voor alle deelnemers die hij vertegenwoordigt overeen:

Dat iedereen 25 meter kan zwemmen en zich kan onderdompelen.

Dat elke persoon gedurende de gehele vaarperiode een drijfhulpmiddel en schoenen met gesloten veters of gesloten banden draagt. De vesten dienen gesloten te worden gedragen.

Om alle apparatuur die onder deze huur valt, in originele staat terug te geven aan de verhuurder.

Een op de dag van verhuur geldig contract voor particuliere aansprakelijkheid hebben afgesloten.

Geen fysieke contra-indicatie hebben voor het uitoefenen van de activiteit aangeboden door de Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc aan het commerciële bord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC"

Kennis te hebben genomen van het reglement van de algemene huurvoorwaarden die hen door de verhuurder ter beschikking zijn gesteld, waarin onder meer de moeilijkheden en het reglement met betrekking tot de kanotocht worden beschreven.

Het is de huurder verboden:

Om te kanoën met een kind jonger dan 7 jaar.

Geen uitrusting en afval achter te laten tijdens de tocht en geen privéterreinen betreden waartoe de toegang verboden is.

Om de verhuurder te vergoeden voor de hoeveelheid verloren of sterk verslechterde uitrusting volgens de geldende eenheidstarieven weergegeven in de gebouwen van La Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc onder het commerciële teken "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC "

Bij vertrek een identiteitsbewijs aan de verhuurder verstrekken dat als borg zal worden achtergelaten. Er wordt een overnameformulier opgemaakt met vermelding van het gehuurde materiaal en de duur van de huur.

Materiële terugwinning:

Elke achterlating wordt gefactureerd tegen de prijs van de gehuurde uitrusting plus de kosten van repatriëring voor de boot en de mensen, volgens de geldende prijzen die worden weergegeven in de gebouwen van La Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc onder het commerciële bord " BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC "

Artikel 3 : BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

De firma SAS Base Nautique du Pont d'Arc met het handelsbord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" of verhuurder is niet verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder de huurder zijn materiaal gebruikt. Het stelt de huurder op de hoogte van de hieronder vermelde specifieke voorwaarden met betrekking tot het gebruik van genoemde nautische uitrustingen waarvan de huurder erkent kennis te hebben genomen en dat hij zich ertoe verbindt om:

Gebruik van de apparatuur door kinderen onder de 12 jaar mag alleen worden begeleid door een volwassene of een instructeur.

De huurder moet op de hoogte zijn van zijn technische en fysieke capaciteiten om de geplande tochten te voltooien. In feite vestigt de Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc met het commerciële teken "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" de aandacht van de huurder op de omvang van de fysieke inspanning die bepaalde tochten vertegenwoordigen.

Het gebruik van een kano-kajak impliceert een zekere beheersing van de navigatie. De SAS Base Nautique du Pont d'Arc met het commerciële bord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" behoudt zich het recht voor om het vertrek op een kanotocht te verbieden aan elke klant die hij niet in staat acht om dit te doen.

De huurders die zich buiten de aangeboden parcours bevinden, doen dit op eigen risico en gevaar en worden niet gedekt door de verzekering van de SAS Base Nautique du Pont d'Arc Company met het commerciële bord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" en bijgevolg als enige verantwoordelijk worden beschouwd voor hun daden.

De huurder wordt uitdrukkelijk aangeraden om te bivakkeren in de daartoe voorziene ruimtes in de Gorges de l'Ardèche (GAUD, GOURNIER).

 Het is verboden om iets in de Gorges de l'Ardèche achter te laten en alles wat betreft afval mee te nemen bij aankomst op het terrein van La Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc onder het commerciële bord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC ”.

De huurder dient gesloten schoenen te dragen.

Article 4 : Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de groepsverhuur

In het geval van verhuur voor praktijk in groepen zijn de verplichtingen opgenomen in dit contract alleen tegenstelbaar aan de ondertekenaar. De huurder verbindt zich ertoe de leden van deze groep op de hoogte te brengen van de verplichtingen die in het contract zijn opgenomen.

Artikel 5 : Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van nevendiensten

5-1 De verhuurder vervoert het materieel en de personen onder de in het contract aangegeven voorwaarden.

5-2 Het verstrekken van cartografische documenten betreffende mogelijke routes is indicatief. Deze levering ontheft de huurder niet van de verplichting om zich op de hoogte te stellen van eventuele voorschriften, alsook van de moeilijkheden die zich op de routes kunnen voordoen en die hij voornemens is uit te voeren.

5-3 De huurder verklaart te zijn geïnformeerd dat hij tijdens zijn reis op de Ardèche door een onafhankelijk bedrijf van de Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc met het commerciële bord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" gefotografeerd mag worden. Door dit contract en krachtens artikel 9 van het burgerlijk wetboek, machtigt de huurder de Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc met het commerciële teken "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" om zijn afbeelding te repareren, te reproduceren en weer te geven voor promotionele doeleinden doeleinden voor de enige behoeften van La Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc met het commerciële teken "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC", en dit, op alle digitale media of niet, in onbeperkt aantal, voor wereldwijde exploitatie en voor een periode van 5 jaar vanaf de ondertekening van dit contract.

Artikel 6 : Reserveren - Annuleren

Alleen reserveringen die per e-mail zijn bevestigd, worden door het bedrijf BASE NAUTIQUE DU PONT D’ARC in aanmerking genomen.
Om uw reservering te annuleren, vragen wij u om 48 uur voor de geplande datum van uw afdaling contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail contact@canoe-ardeche.com. In de volgende gevallen wordt het volledige bedrag terugbetaald:

- Overmacht: overlijden, ziekenhuisopname, ziekte ... (op vertoon van bewijs)
- Verbod te varen op de Ardèche wegens ongunstig weer: oranje of rode waakzaamheid of een overstroming van de Ardèche
- Overheidsbesluiten vanwege een pandemie
- Als de beslissing om de afdaling te annuleren van ons komt.

Voor elke annulering zonder bewijs / geldige reden, wordt een vergoeding van 5,00 € in mindering gebracht op het bedrag van uw terugbetaling.

Restitutie vindt plaats via bankoverschrijving binnen 15 dagen.

Als de weersvoorspelling ongunstig maar niet gevaarlijk is (zware storm, oranje of rode waakzaamheid, enz.), worden de afdalingen gehandhaafd.
Als je toch je afdaling wilt annuleren, heb je 2 opties:
We kunnen u een tegoedbon geven, geldig voor 2 jaar
We kunnen de datum van je afdaling uitstellen

Voor groepen wordt de reservering van kracht na ontvangst door La Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc bij het commerciële bord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" van een aanbetaling per cheque, contant of per creditcard. In het geval van slecht weer of verschillende gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van de activiteit van de SAS Base Nautique du Pont d'Arc onder het commerciële teken "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC", behoudt deze laatste zich het recht voor om dit te doen hierboven is het recht om te annuleren gespecificeerd en om een ??uitstel van reservering voor te stellen, wat kan worden overwogen onder voorbehoud van latere beschikbaarheid tijdens het lopende seizoen. De betaling voor de volledige service dient uiterlijk bij het instappen te worden betaald. De reservering van apparatuur bij de Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc onder het commerciële teken "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" houdt in dat u de algemene huurvoorwaarden hierboven hebt gelezen en deze zonder voorbehoud accepteert.

Artikel 7 : GESCHILLEN

In geval van moeilijkheden of meningsverschillen tussen de partijen ter gelegenheid van de interpretatie, uitvoering of beëindiging hiervan, komen de partijen overeen om een ??minnelijke schikking te zoeken. In het geval van een aanhoudend meningsverschil, valt elk geschil dat tussen de partijen kan ontstaan ??naar aanleiding van de interpretatie of de uitvoering ervan onder de jurisdictie van de Aubenas Commercial Court, of de jurisdictie van de plaats waar het verbleef in de tijdstip van het sluiten van het contract, dat de Franse wet zal toepassen.

Article 8 : CLAUSULE VAN NALEVING VAN DE VERTREKTIJDEN

De huurder moet de vertrektijden respecteren van de gekozen route (zie meer details op de pagina van elke afdaling):

Mini-afdaling 7 km:

- Laagseizoen: van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u non-stop.
- Juli/augustus: van 7u30 tot 16u non-stop.

Maxi mini's 12 km:

- Laagseizoen: 10.00 uur en 11.00 uur (en 13.30 uur afhankelijk van het seizoen)
- juli / augustus: van 9.00 tot 14.00 uur (laatste vertrek)

24 km of 31 km in 1 dag:

- Laagseizoen: 8u30 tot 9u (31 km) en 8u30, 9u en 9u30 (met shuttle, 24 km).
- juli/augustus: van 7.30 uur tot 9.00 uur (31 km) en 7.30 uur, 8.00 uur, 8.30 uur, 9.00 uur en 9.30 uur (met shuttle, 24 km ).

31 km over 2 dagen met bivak:

- Laagseizoen: van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u non-stop.
- Juli/augustus: van 7u30 tot 15u non-stop.

36 km over 2 dagen met bivak:

- Laagseizoen: 10.00 uur en 11.00 uur (en 13.30 uur afhankelijk van het seizoen)
- Juli / augustus: 9.00 uur en 14.00 uur (laatste vertrek).

Bij niet-naleving van deze tijden behoudt de verhuurder zich het recht voor om de initiële service te wijzigen of te annuleren.

Article  9 : CLAUSULE VAN HET RESERVEREN VAN DE BIVAK

Voor een afdaling in 2 dagen met bivak, dient u uw plaatsen op de bivak vooraf te reserveren via het toeristenbureau in Vallon Pont d’Arc.

Om uw bivak te reserveren : Klik hier om te reserveren

INFO / VEILIGHEID
Telefoonnummer hoofdkantoor Base n°1 : 04 75 37 17 79
Telefoonnummer verantwoordelijke : 06 21 87 70 63

EERSTE HULP Aubenas : 04 75 35 60 24
EERSTE HULP Montélimar : 04 75 53 40 00
EERSTE HULP Bagnols : 04 66 79 10 11
EERSTE HULP Ales : 04 66 78 33 33

Anti gif centrum : 0800 59 59 59

Brandweer : 18
Samu : 15
Politie : 17

Weersvoorspellingen : www.meteociel.fr/vallonpontdarc

Klachtenafhandeling

Voor elke klacht heeft de huurder de mogelijkheid om contact op te nemen met de Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc op het commerciële bord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC":

- per e-mail naar het volgende adres: contact@canoe-ardeche.com

- per post: SAS BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC - 1 Route des Gorges - 07150 VALLON PONT D'ARC

Om met het verzoek rekening te kunnen houden, moet de huurder echter een kopie van de factuur bij zijn klacht voegen, die automatisch wordt verzonden naar het e-mailadres dat hij bij de boeking heeft opgegeven. SAS Base Nautique du Pont d'Arc met het commerciële bord "BASE NAUTIQUE DU PONT D'ARC" verbindt zich ertoe om de huurder binnen 30 dagen te antwoorden

Herroepingsrecht

Artikel L.121-21-8. - Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor contracten:
Accommodatiediensten, anders dan woonruimte, goederenvervoerdiensten, autoverhuur, catering of vrijetijdsbesteding die op een bepaalde datum of periode moeten worden verleend.

Bescherming van persoonsgegevens:

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, gewijzigd door de Wet van 6 augustus 2004, gehecht aan dit reglement met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de huurder recht op toegang tot hem de door de verhuurder over hem verzamelde persoonsgegevens te corrigeren of te verzetten. De huurder kan op elk moment zijn recht op de afbeelding uitoefenen zoals aangegeven in paragraaf 5-3 van deze voorwaarden en de overdracht weigeren op eenvoudig verzoek aan La Société SAS Base Nautique du Pont d'Arc onder de handelsnaam "BASE NAUTIQUE PONT D' ARC »